คณะผู้บริหาร

นายปุณยวีร์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0931498301
อีเมล์ : punyawee.yo@gmail.com

นายมานพ บุญยิ่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0842312554
อีเมล์ : Chinjung2513@gmail.com

นางดาวเรือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 0906811611
อีเมล์ : fyn.phiboon@hotmail.com

นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0840945522
อีเมล์ : kaew_loei@hotmail.com

นางมุกดา เพ็ชรพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 087-8435715
อีเมล์ : muki_2514@gmail.com