คณะผู้บริหาร

นายปุณยวีร์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมุกดา เพ็ชรพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายมานพ บุญยิ่ง
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล