วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
   
“มุ่งจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้คู่ทักษะในศตวรรษที่ 21” 


ปรัชญา
        
ปรัชญา
            
“ อตฺตาหิอตฺตาโน นาโถ ”  
แปลความหมายว่า
“ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”
อัตลักษณ์


อัตลักษณ์ 
 
“  แต่งกายสุภาพ ”
       

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ 
 
“  อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ”
       
พันธกิจ
พันธกิจ
          1. ด้านคุณธรรม 
             1.1 ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ของบ้านเมือง
             1.2  ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามมารยาทที่ดีของสังคม
             1.3 ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมตามศาสนาพุทธ
             1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาประเพณี วัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
             1.5 ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
      2. ด้านความรู้   
             2.1 เร่งจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
             2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
             2.3 ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
             2.4 ส่งเสริมการเรียนด้านทักษะอาชีพเป้าหมาย
 
          1. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา
          2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
          3.  นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานการศึกษายุทธศาสตร์
 
           1.  ส่งเสริมการฝึกระเบียบวินัยนักเรียน
           2.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
           3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา
           4.  ส่งเสริมการจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           5.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะใช้สื่อเทคโนโลยี