วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
   
สร้างพลเมืองดี มีอาชีพ  บนวิถีพอเพียง ก้าวเคียงเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน” 


ปรัชญา
        
ปรัชญา
            
“ อตฺตาหิอตฺตาโน นาโถ ”  
แปลความหมายว่า
“ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”
อัตลักษณ์


อัตลักษณ์ 
 
“  พลเมืองดี  มีอาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี ”
       

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ 
 
“  มารยาทดี มีจิตสาธารณะ ”
       
พันธกิจ
พันธกิจ
           
             1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การดำรงชีวิต
             2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน สามารถประกอบอาชีพได้
             3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีตามวิถีพอเพียง
             4. พัฒนาศักยภาพสมรรถนะในการรทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพและ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู
             5. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล ประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน
      เป้าหมาย
 
           1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพเป็นพลโลก
           2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน ประกอบอาชีพได้ และมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
           3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           4. ครูมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
           5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
           6. บริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ และเทคโนโลยี
           7. ประสานความร่วมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา


กุลยุทธ์
 
           กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาศักยกภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน มีคุณธรรม  สามารถประกอบอาชีพได้ และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ
           กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
           กลยุทธที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน