สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็น
รูปวิหารหลวงพ่อเงิน วัดหิรัญญาราม(บางคลาน)
อยู่ด้านในสัญลักษณ์วงกลมชั้นในล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียน 

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน      คือ  สีเทา  กับ  สีแสด

                    สีเทา    หมายถึง  ความคิดหรือสมองที่คิดแต่สิ่งดีงาม  สร้างสรรค์

                    สีแสด  หมายถึง  สีเหลืองผสมกับสีแดง หมายถึง  ความกล้าหาญที่จะคิดสร้างสรรค์นสิ่งที่ดีงาม  และถูกต้อง  กล้าทำ  กล้าคิด อย่างมีเหตุผล     

     
อักษรย่อโรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียน

ปรัชญา
ปรัชญา
            
“ อตฺตาหิอตฺตาโน นาโถ ”  
แปลความหมายว่า
“ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”