ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
"เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องวัยรุ่น" รายวิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 6260
"เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องวัยรุ่น" รายวิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 766
"เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องวัยรุ่น" รายวิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการปรับตัวของวัยรุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 1768
"เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องวัยรุ่น" รายวิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 1674
"เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องวัยรุ่น" รายวิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 1211
"เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องวัยรุ่น" รายวิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 968.02 KB 2731
"เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องวัยรุ่น" รายวิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระบบประสาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 2218
เอกสาร/แบบฟอร์ม กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 688.83 KB 452
ข้อมูลสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 457
การจัดการศึกษาโครงการเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.82 KB 419
การขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 421
เอกสาร/แบบฟอร์ม กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 414
แนวทางการจัดทำงบประมาณ JPEG Image ขนาดไฟล์ 230.11 KB 407