คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทพิเชษฐ์ หร่ายพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง ยิ้มกล่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ สงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิโชค ลือมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา โฉมจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเศษ สอนทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองฯ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : kaew_loei@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายปุณยวีร์ ยอดทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : phi-boon@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์