คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสมปอง พรธาดาวิทย์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ธรรมรังสรรค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : พระสมบัติ กาการดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำทางศาสนา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสยาม จั่นปาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ สิงหจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำอ้อย ทรัพย์บุญมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : kaew_loei@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายปุณยวีร์ ยอดทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : phi-boon@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ