บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์ - ครูชุตินันท์
 

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน

enlightenedระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน
 
บทเรียนออนไลน์ - ครูสิทธิศักดิ์

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การสถาปนากรุงสุโขทัย เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กฎหมายรถยนต์ กฎหมายทางหลวง กฎหมายจราจร เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

บทเรียนออนไลน์-ครูวราภรณ์

enlightenedระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปริมาตรและพื้นที่ผิว เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

enlightenedระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประพจน์ / การเชื่อมประพจน์ เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
 
บทเรียนออนไลน์-ครูมานพ

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ทฤษฎีสี เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน

บทเรียนออนไลน์-ครูพิพัฒน์พงศ์

enlightenedระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รูปสระในภาษาไทย เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โวหารภาพพจน์ เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
 
บทเรียนออนไลน์-ครูดาวเรือง

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระบบจำนวนเต็ม เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กฎการนับเบื้องต้น เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน

บทเรียนออนไลน์-ครูอภิสิทธิ์

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประวัติกีฬาฟุตซอล เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติและกติกากีฬาวอลเลย์บอล เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
 
บทเรียนออนไลน์-ครูพิมพ์นารา

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปรากฏการณ์ทางอวกาศ แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กำเนิดไฟฟ้า แบบทดสอบหลังเรียน

บทเรียนออนไลน์-ครูขจรศักดิ์

enlightened  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

งานและกำลัง เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแบ่งโครงสร้างโลก เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน
 
บทเรียนออนไลน์-ครูโสมฐาดา

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี  เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
 
บทเรียนออนไลน์-ครูปรียานุช

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สำนวน ประเภทสุภาษิต และสำนวนประเภทคำพังเพย เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การพูดโน้มน้าวใจ เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน
 
บทเรียนออนไลน์-ครูมุกดา

enlightened ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักการใช้ Present continuous Tense เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การใช้ Present Perfect เข้าสู่บทเรียน   แบบทดสอบหลังเรียน
 
บทเรียนออนไลน์--ครูไกรสร

enlightened  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระบบสุริยะ เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน
 
บทเรียนออนไลน์-ครูเกรียงศักดิ์

enlightened  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ เข้าสู่บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การดูแลรักษาสวน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
 
บทเรียนออนไลน์-ครูรุจิดา

enlightened  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Greeting and Introducing เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

enlightened  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไวยากรณ์ Present Simple Tense เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน