ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน64

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

 

             ระดับชั้น                           ชาย           หญิง            รวม


             มัธยมศึกษาปีที่ 1                      14              7                21
 
             มัธยมศึกษาปีที่ 2                      17             11               28
 
             มัธยมศึกษาปีที่ 3                      17              20              37
 
             มัธยมศึกษาปีที่ 4                       15             11              26
 
             มัธยมศึกษาปีที่ 5                       14              7               21
 
              มัธยมศึกษาปีที่ 6                        10           14               23

 
             รวมทั้งสิ้น                                   87            70              157

 
     หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564