ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน62

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 

             ระดับชั้น                           ชาย           หญิง            รวม

      มัธยมศึกษาปีที่ 1                       15             17                32

      มัธยมศึกษาปีที่ 2                       20             11                31

      มัธยมศึกษาปีที่ 3                       22             14                36

      มัธยมศึกษาปีที่ 4                       10             15                25

      มัธยมศึกษาปีที่ 5                         3             11                14

      มัธยมศึกษาปีที่ 6                       12               8                20

 
           รวมทั้งสิ้น                            82            76                158

 
     หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน พ.ศ. 2562