ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน62

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 

       ระดับชั้น                           ชาย           หญิง            รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1                       15             12                27

มัธยมศึกษาปีที่ 2                       15             12                27

มัธยมศึกษาปีที่ 3                       15             12                27

มัธยมศึกษาปีที่ 4                       15             12                27

มัธยมศึกษาปีที่ 5                       15             12                27

มัธยมศึกษาปีที่ 6                       15             12                27

 
    รวมทั้งสิ้น                            15             12                27

 
     หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ ..........................