ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน62

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 

             ระดับชั้น                           ชาย           หญิง            รวม

      มัธยมศึกษาปีที่ 1                       17             17                34

      มัธยมศึกษาปีที่ 2                       20             11                31

      มัธยมศึกษาปีที่ 3                       23             14                37

      มัธยมศึกษาปีที่ 4                       12             16                28

      มัธยมศึกษาปีที่ 5                         2             11                13

      มัธยมศึกษาปีที่ 6                       12               9                21

 
           รวมทั้งสิ้น                             86            78                164

 
     หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562