ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ พฤกษะวัน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มี.ค.2519 - 11 ก.พ. 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทรง บุญจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ก.พ. 2523 - 15 ก.ค. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพนธ์ บุญอินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ก.ค. 2530 - 18 ม.ค. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพนธ์ บุญอินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ม.ค.2532 - 11 พ.ย. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง วิทยารางสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พ.ย. 2536 - 25 ม.ค. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ ฮวบเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มี.ค. 2539 - 7 ม.ค. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายทิว มนูญธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ม.ค. 43 - 30 ก.ย. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายทิว มนูญธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2545 - 31 ธ.ค. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ชื่นเทศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ม.ค. 2545 - 7 ก.ค. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายปุณยวีร์ ยอดทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน