ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา

         โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 34  หมู่ที่ 5 บ้านบางคลาน  ตำบลบางคลาน  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2518  และทำการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา  2539
     โรงเรียนก่อตั้งด้วยความร่วมมือของประชาชน โดยเฉพาะพระครูพิบูลธรรมเวท (หลวงพ่อเปรื่อง) เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ได้บริจาคเงินซื้อที่ดินจากประชาชนให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนจำนวน 39 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา  และสร้างอาคารชั่วคราว มูลค่าหลังละ 90,000 บาท จำนวน 2 หลัง ตลอดจนซื้อโต๊ะสำหรับครู โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด เป็นเงินบริจาค 300,000 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนร่วมให้โรงเรียนนี้เกิดขึ้นและเปิดทำการสอนถึงปัจจุบันคือ นายทิพย์ โพธิธรรม , อดีตนายอำเภอโพทะเล , นายกระแส  เภาอ่อน อดีตศึกษาธิการอำเภอโพทะเล , นายชูศักดิ์ พึ่งชัย อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์) , นายขจร คมขำ อดีตกำนันตำบลบางคลาน , นายสนิท  จุลพันธ์ กรรมการวัดหิรัญญาราม รวมทั้งกรรมการศึกษาและประชาชนชาวบางคลาน ซึ่งให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันพระครูวิสิฐสีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม ยังให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา ปีการศึกษา 2552 คุณทัศนีย์  กาญจวสะ ได้สร้างโรงอาหารมอบให้โรงเรียน เป็นเงิน  430,000  บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
        ในปัจจุบันโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา มีนายปุณยวีร์  ยอดทอง เป็นผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการ มีนักเรียน 158 คน บุคลากรโรงเรียนจำนวน 18 คน  ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู 12 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป


สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป


          โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 34  หมู่ที่ 5 บ้านบางคลาน  ตำบลบางคลาน  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดเล็ก   ให้บริการทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของตำบลบางคลาน ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 1 บ้านบางคลาน , หมู่ที่ 2 บ้านมาบชุมแสง , หมุู่ที่ 3 บ้านสวนมะม่วง , หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะม่วง , หมู่ที่ 5 บ้านวังตะโก และหมู่ที่ 6 บ้านสวนมะม่วง   
        โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพทะเล ตามเส้นทาง โพทะเล - ท่าบัว - บางคลาน  เป็นระทาง 11 กิโลเมตรโดยประมาณ  และตั้งอยู่ใกล้กับหน่วยงานราชการ  แหล่งท่องเที่ยว  และสถานที่สำคัญ ในตำบลบางคลาน ดังนี้  
              - สำนักงานเทศบาลตำบลบางคลาน   450 เมตร
              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางคลาน   460 เมตร 
              - หน่วยบริการประชาชนวัดหลวงพ่อเงิน(สภ.โพทะเล)   650  เมตร
              - วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน)   800 เมตร
              - โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)   1.2  กิโลเมตร 
              - วัดคงคาราม   1.3  กิโลเมตร 
              - โรงเรียนวัดคงคาราม   1.5  กิโลเมตร 
              - วัดโพธิ์ศรี    4.7 กิโลเมตร  แผนที่โรงเรียน