ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเอดส์โลก
1 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันเอดส์โลก หรือ World AIDS Day ด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ได้เล่งเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยตัวแทนนักเรียนประธานชมรม นำข้อมูลสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ พร้อมแสดงเต้น Cover Dance ประกอบเพลง เพื่อให้บุคคลตระหนักในอันตรายของโรคเอดส์ ที่ปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หาย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
(3) Facebook
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,21:12   อ่าน 54 ครั้ง