หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.74 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 415 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.66 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.85 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 638.43 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.78 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.4 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.81 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 291.38 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.28 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.94 KB